شماره حساب‌ها

مشخصات واریز به حساب ۱:

 نام بانک بانک ملت
صاحب حساب
شماره کارت
شماره حساب
شماره شبا:

مشخصات واریز به حساب ۲:

 نام بانک بانک شهر
صاحب حساب
شماره کارت
شماره حساب
شماره شبا: