درختکاری مرکبات در مزارع

تعداد بی شماری از مزارع در کشورمان استعداد و موقعیت کاشت درخت مرکبات را دارا می باشند. هم نیروی انسانی وجود دارد و هم آب ، خاک و نور! در همین راستا به کمک مدیریت محترم سایت سفرنتورک موفق شدیم به صورت پایلوت پروژه ای ۲ هکتاری را در این راستا عملیاتی کنیم. جزئیات این کمپین به شرح زیر می‌باشد:

 نام کمپین

درختکاری در مزارع

 محل کمپین

شهر قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

فروردین ۱۳۹۸

 مدت زمان پروژه

۲ ماه

 نوع درختان

مرکبات (لیمو و پرتقال لیمو)

 تعداد کل درختان

۵۵۰

 درختان سفرنتورک

۵۵۰

 نحوه نگهداری

مالکین مزارع

درختکاری در روستا

با توجه به نقش بی بديل و تاثيرگذار درختان در حفظ منابع طبيعی و آینده کشور، و همینطور محرومیت مناطق روستایی و فقر فضای سبز در این مناطق بر آن شدیم با حمایت مالی سایت سفرنتورک در روستای حسن آباد واقع در استان کرمانشاه در این راستا قدمی برداریم. جزئیات این کمپین به شرح زیر می‌باشد:

 نام کمپین

درختکاری در روستا

 محل کمپین

روستای حسن آباد واقع در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

 مدت زمان پروژه

۴ روز

 نوع درختان

زبان گنجشک

 تعداد کل درختان

۱۴۴

 درختان سفرنتورک

۸۰

 نحوه نگهداری

دهداری و شورای روستا

یک میلیون درخت

شاید پراهمیت ترین موضوع قرن حاضر گرمایش کره زمین است که نه تنها انسان بلکه تمام موجودات کره زمین را در معرض خطر قرار داده است. کشور ما هم درگیر پیامدهای ناشی از گرمایش کره زمین است. با همکاری مجموعه سفرنتورک ما میخواهیم با کاشت سالیانه ۱ میلیون درخت برای کشورمان ایران قدمی بزرگ در این راستا برداریم. اطلاعات خلاصه ای از این کمپین در پایین خدمت شما ارائه می‌شود.

 نام کمپین

یک میلیون درخت برای ایران

 محل کمپین

مرحله اول در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

مرداد ۱۳۹۸

 مدت زمان پروژه

۱ سال

 نوع درختان

بلوط و زبان گنجشک

 تعداد کل درختان

۲۵.۰۰۰

 درختان سفرنتورک

۲۵.۰۰۰

 نحوه نگهداری

راهکارهای مختلف

درختکاری مرکبات در مزارع

تعداد بی شماری از مزارع در کشورمان استعداد و موقعیت کاشت درخت مرکبات را دارا می باشند. هم نیروی انسانی وجود دارد و هم آب ، خاک و نور! در همین راستا به کمک مدیریت محترم سایت سفرنتورک موفق شدیم به صورت پایلوت پروژه ای ۲ هکتاری را در این راستا عملیاتی کنیم. جزئیات این کمپین به شرح زیر می‌باشد:

 نام کمپین

درختکاری در مزارع

 محل کمپین

شهر قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

فروردین ۱۳۹۸

 مدت زمان پروژه

۲ ماه

 نوع درختان

مرکبات (لیمو و پرتقال لیمو)

 تعداد کل درختان

۵۵۰

 درختان سفرنتورک

۵۵۰

 نحوه نگهداری

مالکین مزارع

درختکاری در روستا

با توجه به نقش بی بديل و تاثيرگذار درختان در حفظ منابع طبيعی و آینده کشور، و همینطور محرومیت مناطق روستایی و فقر فضای سبز در این مناطق بر آن شدیم با حمایت مالی سایت سفرنتورک در روستای حسن آباد واقع در استان کرمانشاه در این راستا قدمی برداریم. جزئیات این کمپین به شرح زیر می‌باشد:

 نام کمپین

درختکاری در روستا

 محل کمپین

روستای حسن آباد واقع در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

 مدت زمان پروژه

۴ روز

 نوع درختان

زبان گنجشک

 تعداد کل درختان

۱۴۴

 درختان سفرنتورک

۸۰

 نحوه نگهداری

دهداری و شورای روستا

یک میلیون درخت

شاید پراهمیت ترین موضوع قرن حاضر گرمایش کره زمین است که نه تنها انسان بلکه تمام موجودات کره زمین را در معرض خطر قرار داده است. کشور ما هم درگیر پیامدهای ناشی از گرمایش کره زمین است. با همکاری مجموعه سفرنتورک ما میخواهیم با کاشت سالیانه ۱ میلیون درخت برای کشورمان ایران قدمی بزرگ در این راستا برداریم. اطلاعات خلاصه ای از این کمپین در پایین خدمت شما ارائه می‌شود.

 نام کمپین

یک میلیون درخت برای ایران

 محل کمپین

مرحله اول در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

مرداد ۱۳۹۸

 مدت زمان پروژه

۱ سال

 نوع درختان

بلوط و زبان گنجشک

 تعداد کل درختان

۲۵.۰۰۰

 درختان سفرنتورک

۲۵.۰۰۰

 نحوه نگهداری

راهکارهای مختلف