سه شنبه، ۳ اسفند ۹۵ درختان - عکاسی طبیعت

درختی که شیرین برای فرهاد کاشت

در گذشته درخت گاهی در باور های اعتقادی بشر رسوخ کرده بود هر ملتی غالبا با...